Arbetsrätt är det rättsområdet som reglerar och styr förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Vid oenigheter om arbetsrätten tas frågorna upp i Tingsrätt eller Arbetsdomstolen.

Svensk arbetsrätt bygger till stor del på kollektivavtal. Sverige har till 
exempel ingen lagstadgad minimilön, utan förutsätter att det finns ett kollektivavtal som sätter en skälig minimilön. Många bolag är dock inte ansluten till kollektivavtal.

Ett stort antal lager och regler utgör ramverket gällande förhållandesättet på svensk arbetsmarknad.

RiVe Juridiska Byrå anordnar seminarier och utbildningar i arbetsrätt där målet är att ge deltagaren en grundförståelse för hur man som arbetsgivare kan tillämpa de olika lager och regler i en lång rad olika situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

 

Seminariet ”Arbetsrätt 1” är anpassad för mindre företag och personalchefer/avdelningar i mindre bolag samt enskilda arbetsgivare mm

 • Lag (1982:80) om anställningsskydd
 • Semesterlag (1977:480)
 • Diskrimineringslag (2008:567)
 • Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt
 • Författning av anställningsavtal
 • Författning av policydokument

 

Seminariet ”Arbetsrätt 2” är anpassad för större organisationer, kommunala enhetschefer, och handläggare vid större personalavdelningar mm

 • Lag (1982:80) om anställningsskydd
 • Semesterlag (1977:480)
 • Lag (1991:1047) om sjuklön
 • Diskrimineringslag (2008:567)
 • Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt
 • Författning av anställningsavtal
 • Författning av policydokument
 • Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
 • Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
 • Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
 • Lag (1991:1047) om sjuklön
 • Retroaktiva Lönefordringar
 • Arbetstidslag (1982:673)
 • Omplacering enligt 22§ anställningsskyddslagen
 • Omplacering enligt 7§ anställningsskyddslagen
 • Domar från AD och Tingsrätter

 

Kontakta oss gärna om Ni vill ha mer information om våra utbildningslösningar inom arbetsrätt.