Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Den bygger på att en tredje opartisk person (det kan också vara två medlare) bistår konfliktparterna att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt.

Vi på RiVe Juridiska Byrå innehar särskild kompetens inom olika former av medling och åtar oss även offentliga medlingsuppdrag för Domstolsverket.

Det finns flera olika typer av medling. Gränserna mellan medling och en mer processinriktad konflikthandledning kan vara flytande. I ena ändan av skalan finns det helt formaliserade medlingssamtalet där parterna kommer till medlaren för att lösa en välavgränsad tvist i en enda sittning. I andra ändan av spektrat ingår medlingssamtal som en del i en mer omfattande konflikthanteringsstrategi där medlaren under en längre tid tillsammans med konfliktparterna bearbetar konflikten. 

I jämförelse med rättsliga processer och avtalsreglerade förhandlingar har medling fördelen att behandla känslor, ekonomiska och andra subjektiva komponenter som viktiga variabler för konfliktbehandlingen.

Vi åtar oss offentliga och kommersiella medlingsuppdrag.

Kontakta oss gärna för mer information.